Uvod u SUMP

SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) je inovativni način planiranja gradskog prometa koji na održivi način zadovoljava ponajprije potrebe ljudi. Ciljevi takvog planiranja prometa su pristupačnost odredišta i usluga, povećanje sigurnosti u prometu, smanjenje emisija stakleničkih plinova i potrošnje fosilnih goriva, privlačnost gradskih prostora, povećanje kvalitete života, zdraviji okoliš i smanjeni štetni utjecaj na zdravlje građana. Izradom i primjenom ovog strateškog dokumenta gradovi će osigurati građanima i poslovnom sektoru kvalitetu života i poslovanja u sadašnjosti i budućnosti. Za razliku od tradicionalnog pristupa prometnom planiranju, SUMP stavlja poseban naglasak na uključivanje i sudjelovanje građana i ostalih dionika, te usklađivanje odluka u različitim sektorima: promet, prostorno planiranje, gospodarski razvoj, društvene djelatnosti, zdravlje, sigurnost, energija itd. Zajedničko odlučivanje treba obuhvatiti dionike na svim vertikalnim i horizontalnim razinama odlučivanja. U Republici Hrvatskoj nema jedinstveno prihvaćenog naziva te je poznat pod akronimima POMG, POUM. Gradski promet je najznačajniji potrošač energije i uzrok emisija stakleničkih plinova i zbog toga, bez obzira na veličinu i broj stanovnika gradovi imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva Europske strategije 2020 i poboljšanju energetske efikasnosti uz smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Prometna politika EU ističe ovu obvezu u brojnim dokumentima i odlukama.

Neki od njih su: Bijela knjiga o prometnoj politici (2001.), Akcijski plan urbane mobilnosti (2009.), Bijela knjiga: Put prema zajedničkom europskom prometnom području (2011.) kao i najnoviji Paket mjera urbane mobilnosti (2013). Neophodni su strateški pristup i integracija politike prometnog planiranja i drugih sektora poput zaštite okoliša, prostornog planiranja, stanovanja, društvenih tema vezanih uz pristupačnost i mobilnost, kao i politike gospodarskog razvoja.

Postoji visok stupanj suglasnosti oko toga da planiranje održive mobilnosti doprinosi boljoj kvaliteti života i djelotvornijem rješavanju problema gradskog prometa. Održivi oblici prometa prije svega obuhvaćaju pješački i biciklistički promet te javni prijevoz. Međutim, čišća vozila kao i intermodalni oblici, taksi ili sustav zajedničkog korištenja vozila također će igrati važnu ulogu u budućim prometnim sustavima gradova. Gradovi će provoditi razne mjere kako bi potaknuli i podržali široku upotrebu ovih prometnih oblika

Europska komisija potiče izradu planova održive urbane mobilnosti kako bi poboljšala praksu prometnog planiranja. Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) je strateški dokument čija je svrha doprinijeti postizanju europskih ciljeva. On se nadovezuje na raniju praksu, nadograđujući je povezivanjem dionika u odlučivanju te sudjelovanjem javnosti i evaluacijom procesa i postignuća.

Plan nastaje kao rezultat procesa koji uključuje analizu početnog stanja, oblikovanje vizije, određivanje ciljeva ( krajnjih i mjerljivih), izbor mjera kroz aktivnu komunikaciju te praćenje i evaluaciju procesa i uspješnosti. Evaluacija pokazuje rezultate, ali i razinu stečenog znanja, te prethodi novom krugu planiranja.

Glavne osobine SUMPa su:

 • Dugoročna vizija i jasan plan primjene;
 • Sudjelovanje javnosti u odlučivanju;
 • Uravnotežen i integriran razvoj svih prometnih oblika;
 • Horizontalna i vertikalna integracija u odlučivanju;
 • Procjena sadašnjeg i budućeg stanja;
 • Redovito praćenje primjene, analiza i izvještavanje;
 • Uključivanje svih vanjskih troškova u planiranje, za sve prometne oblike.

Pročitajte više:

Smjernice za izradu i primjenu SUMP-a (engl)

(prijevod Smjernica na hrvatski jezik: u pripremi!)

Brošura SUMP (hrv.)

Brošura SUMP (engl.)

SHAPE-IT: smjernice za donositelje odluka (engl.)

SHAPE-IT: smjernice za donositelje odluka (hrv.)

SUMP Europska platforma (engl.)

Smjernice za SUMP I primjeri dobre prakse:

Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan

Smjernice (hrv)

Online portal o Planovima održive urbane mobilnosti SUMP (eltis.org)

Dokumenti Europske unije o održivoj mobilnosti (sa sažetkom na hrvatskom):

White paper 2011 - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system

Action Plan on urban mobility

European Commission Communication: A Concept for Sustainable Urban Mobility Plans

Urban Mobility Package: Together towards competitive and resource efficient urban mobility

Drugi materijali koji se odnose na SUMP:

Participation 2.0 in the Sustainable Urban Mobility Planning process – Primjeri iz projekta CIVITAS DYN@MO

Linkovi na druge SUMP projekte:

ENDURANCEendurance
Cilj projekta je pružiti potporu gradovima i regijama u izradi Planova održive gradske mobilnosti (SUMP), poboljšavanjem mogućnosti za umrežavanje, učenje na osnovi skustava partnera te  međusobnu razmjenu iskustava i najbolje prakse u međunarodnom okruženju. Cilj će se ostvariti uspostavljanjem trajnih nacionalnih SUMP mreža u svim zemljama EU i Norveškoj

ADVANCEadvance
Cilj projekta je poboljšanje gradskih prometnih sustava u europskim gradovima. Projekt pruža potporu gradovima i općinama u napredovanju prema održivijoj mobilnosti te im pomaže da uspostave i poboljšaju kvalitetu Planova održive gradske mobilnosti (SUMP) i relevantnih strategija

QUESTquest
Mnogi europski gradovi suočavaju se s brojnim izazovima kada nastoje uspostaviti i primijeniti  strategije i mjere održive gradske mobilnosti. QUEST je alat za upravljanje kvalitetom,koji je razvijen da bi pomogao malim i srednjim gradovima u uspostavljanju i daljnjem razvoju strategija održive gradske mobilnosti i aktivnosti uz pomoć vanjskog stručnjaka - QUEST auditora. QUEST pomaže europskim gradovima u postizanju stvarnog napretka u smjeru održivog gradskog prometnog sustava i u pronalaženju rješenja kojima će ostvariti željene ciljeve.

CH4LLENGEch4llenge
Projekt se bavi s četiri najvažnija izazova u planiranju održive gradske mobilnosti, a to su: sudjelovanje, suradnja, izbor mjera te monitoring i evaluacija.

SOLUTIONSsolutions

Cjelokupni naziv projekta je Iskorištavanje mogućnosti za čisti gradski promet, a cilj mu je pružiti značajni doprinos prihvaćanju inovativnih rješenja održive gradske mobilnosti u gradovima širom svijeta. Načini na koji se ovaj cilj ostvaruje su sljedeći:

 • Uspostavljanje dijaloga i stvaranje mogućnosti za umrežavanje i razmjenu iskustava
 • Promocija uspješnih strategija održive mobilnosti iz svih dijelova svijeta
 • Davanje smjernica i konkretnih savjeta gradskim dužnosnicima kroz nekoliko regionalnih analiza
 • Stvaranje osnove za buduću suradnju u istraživanju, razvoju i primjeni

BUMPbump

Projekt besplatno pruža lokalnim vlastima gradova veličine 40.000 do 350.000 stanovnika u 9 zemalja EU pakete za razvoj znanja i vještina, koji ih vode kroz korake u izradi Planova održive gradske mobilnosti.